Przejdź do treści
Home » Polityka prywatności i Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez ORTHOGET

Polityka prywatności i Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez ORTHOGET

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), jesteśmy zobowiązani wykonać obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarzamy. Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników strony internetowej https://orthoget.com/ (dalej również „Strona”) oraz osób nawiązujących kontakt w jakiejkolwiek innej sprawie związanej z działalnością Orthoget Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Muchoborska 18 Wrocław, 54-424.

I. Informacje ogólne, dane kontaktowe: ORTHOGET z siedzibą We Wrocławiu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, vi Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wrocław – Fabryczna pod numerem KRS: 0000681678 posiadająca numery: NIP: 8992820229, REGON: 367497677 (zwana dalej również „Administratorem” lub „Spółką”).W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem do korespondencji ul. Muchoborska 18 Wrocław, 54-424, adresem e-mailowym biuro@orthoget.com lub numerem telefonu +48 882 148 353

 1. Strona internetowa: https://orthoget.com
 2. Użytkownikiem strony internetowej jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Strony opisanych w Polityce.
 3. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na Stronie.
 4. Administrator wskazuje, że w celu korzystania ze Strony Użytkownik powinien posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Dostęp do Strony może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 5. Strona może zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją własną politykę prywatności. Odwiedzając te strony, Użytkownik podlega tym politykom.
 6. Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresu IP Użytkownika, który może okazać się pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu samej Strony.

II. Najważniejsze zasady:

 1. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Dokładamy wszelkiej staranności, aby Twoje dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Strony, współpracy Spółki z pacjentami, opiekunami prawnymi małoletnich pacjentów, podmiotami partnerskimi, jak również dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z RODO.
 3. Podanie danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości współpracy oraz kontaktu ze Spółką.

III. Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?

 1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 2. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć każdą czynność na danych osobowych, dokonywaną w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

IV. Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Strony Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
1) analizy danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony
Dane przetwarzane w związku z prowadzeniem działalności Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych z obsługą i odpowiedzią na Twoje zapytanie, komunikacją z Tobą oraz rozwojem naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
1) nawiązania kontaktu w celu nawiązania współpracy,
2) prowadzenie korespondencji lub innej formy pośredniej komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych komunikatorów internetowych,
3) wywiązywania się z nałożonych prawem obowiązków
Zgłoszenia zdarzenia niepożądanego Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt i) RODO. Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania wyrobów medycznych . Podanie danych osoby zgłaszającej jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu oraz przez okres 10 lat od wygaśnięcia pozwolenia.
Zgłoszenie zapytania medycznego Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt i) RODO. Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków w zakresie udzielania informacji na temat wyrobów medycznych będących produktami Spółki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne, aby osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji mogła się z Tobą skontaktować. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania pozwolenia na dopuszczenie wyrobu do obrotu oraz przez okres 10 lat od wygaśnięcia tego pozwolenia.
Inne cele przetwarzania Twoje dane mogą być ponadto przetwarzane w celu:
1) prowadzenia korespondencji lub innych form komunikacji w jakiejkolwiek sprawie związane z działalnością Spółki,
2) administrowania profilami Spółki na portalach Facebook i Instagram, Linkedin,
3) prowadzenia rekrutacji,
4) w celach archiwalnych i dowodowych,
5) udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
6) Nawiązania relacji biznesowych.
7) Rekrutacji.

V. Szczegółowy opis celów przetwarzania danych osobowych

 1. W związku z funkcjonowaniem Strony, Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:

1) analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony
Twoje dane osobowe, bądź dane osobowe osoby małoletniej, której jesteś opiekunem prawnym, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony oraz prowadzenia statystyk jej wyświetlania. W ramach analizy przetwarzane są dane osobowe dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystasz ze Strony oraz dane dotyczące Twojej aktywności na Stronie. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe nie są jednak nigdzie zapisywane ani archiwizowane.

 1. Jeśli jesteś osobą korzystającą ze usług Spółki Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

1) nawiązanie kontaktu i współpracy
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, bądź dane osobowe osoby małoletniej, której jesteś opiekunem prawnym, niezbędne do zainicjowania współpracy: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub do korespondencji), jak również dane do wstępnej analizy Twojego przypadku i zakwalifikowania do dalszego postępowania – w tym do badania klinicznego (historia choroby, historia dotychczasowych hipotez co do diagnozy, wyniki badań potwierdzające, że pacjent miał kontakt z jakimkolwiek lekarzem i że zostały wykonane podstawowe badania, przyjmowane leki, dotychczasowe szczepienia, rokowania i hipotezy co do dalszych form leczenia, miejsca zamieszkania, inne dane przekazane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie współpracy).
Podstawą przetwarzania danych jest:

 • Prawnie uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych z obsługą i odpowiedzią na Twoje zapytanie, komunikacją z oraz rozwojem naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 • Zobowiązania umowne: Jeśli Twoje zapytanie dotyczy (potencjalnego) zawarcia umowy, przetwarzamy Twoje dane w celu wdrożenia środków przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać z nami kontakt i współpracę.

2) prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych komunikatorów internetowych
Twoje dane mogą być przetwarzane przez nas w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji związanej ze współpracą. Komunikacja może być prowadzona także za pośrednictwem zamkniętych grup na portalu Facebook oraz poprzez Stronę. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji nasz prawnie uzasadniony interes związany z kontaktem z podopiecznym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Ty zaczynasz rozmowę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby kontaktować się z nami.

3) wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków
Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, dane adresowe, nr telefonu, adres e-mail, nr PESEL, NIP, numer rachunku bankowego, ewentualnie inne dane osobowe wymagane przez obowiązujące przepisy. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest wywiązanie się z nałożonych na Spółkę obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości, przepisami z zakresu prawa podatkowego oraz przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4) zatrudnienia
ORTHOGET może, w zakresie dozwolonym przez prawo gromadzić, przetwarzać i przechowywać następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe, które ujawniasz w swoim podaniu o pracę i CV oraz wszelkich załącznikach.
 • Dane osobowe, które ujawniasz podczas rozmów kwalifikacyjnych.
 • Informacje dotyczące poprzednich miejsc pracy, działań, kompetencji, wyników, a także informacje, które są publicznie dostępne, w tym informacje zamieszczone w mediach społecznościowych.
 • Rejestr karny, o ile jest to wymagane na podstawie odpowiednich przepisów.
 • Referencje od poprzednich i/lub obecnych pracodawców.
 • Dodatkowe informacje, które podacie w związku z procesem rekrutacji.
 • Dane zgodne z przepisami kodeksu pracy.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia Twoich kwalifikacji do zatrudnienia i podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

Podstawą przetwarzania danych jest:

 • Wniosek o zawarcie umowy o pracę: Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie podania o zawarcie umowy o pracę z ORTHOGET (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Prawnie uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych z przeprowadzaniem dalszych ocen w celu pomocy w podjęciu decyzji o zatrudnieniu, w tym na podstawie testów osobowości (o ile jest to dozwolone) i publicznie dostępnych informacji w Internecie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zgoda: W wyjątkowych przypadkach i tylko wtedy, gdy nie można zastosować innej podstawy prawnej, ORTHOGET może oddzielnie poprosić o zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). ORTHOGET będzie na przykład pobierać referencje od poprzednich i/lub obecnych pracodawców lub zbierać informacje o Twoje zdrowiu lub karalności tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, a nie jest to wymogiem wynikającym z odrębnych przepisów

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać z nami kontakt i współpracę.

5) Nawiązania współpracy biznesowej, relacji partnerskich

ORTHOGET może gromadzić, przetwarzać i przechowywać następujące rodzaje danych osobowych:

 • Imię i nazwisko oraz stanowisko.
 • Służbowe dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres pocztowy).
 • Informacje indywidualne (np. preferowany język (języki), CV, kwalifikacje).
 • Informacje organizacyjne, takie jak charakter pracy wykonywanej przez pracodawcę i konkretna rola/odpowiedzialność dla pracodawcy.
 • Informacje związane z produktem(ami) lub usługą(ami), które dostarczacie ORTHOGET.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • Ogólne planowanie, realizacja i zarządzanie relacjami biznesowymi, w tym negocjowanie, realizacja i zmiana umów lub innych porozumień.
 • Administracja, taka jak przetwarzanie płatności, oceny ratingowe, księgowość, audyt, jak również zapewnienie wsparcia.
 • Dostarczanie newsletterów i innych materiałów marketingowych.
 • Odpowiadanie na zapytania .
 • Ogólna komunikacja w związku z relacjami biznesowymi.

Podstawą przetwarzania danych jest:

 • Zobowiązania umowne: W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Prawnie uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na przykład na zarządzaniu codziennymi operacjami zgodnie z uzasadnionymi i uczciwymi praktykami biznesowymi, w tym planowaniem, realizacją i zarządzaniem współpracą lub naszego uzasadnionego interesu polegającego na przykład na prowadzeniu działań marketingowych (w przypadku gdy zgoda nie jest wymagana) i zapewnianiu wsparcia. Przetwarzanie może być również niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu oszustwom lub ustalaniu, obronie lub dochodzeniu roszczeń prawnych (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 • Zobowiązania prawne: Przetwarzanie danych osobowych będzie w niektórych przypadkach niezbędne do przestrzegania zobowiązań prawnych, takich jak nasz obowiązek zapobiegania działaniom niezgodnym z prawem czy realizacji obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać z nami kontakt i współpracę.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:
1) dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji ze Spółką – przetwarzamy Twoje dane przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją
2) dane przetwarzane w celu wywiązywania się z nałożonych prawem obowiązków – Twoje dane są przetwarzane przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się przez Spółkę z obowiązków prawnych, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków.
3) dane przetwarzane w związku z rekrutacją – Jeśli zostanie Ci zaproponowane stanowisko w ORTHOGET, Twoje podanie o pracę i dodatkowe istotne dane osobowe uzyskane podczas procesu rekrutacji i zatrudniania będą przechowywane w aktach pracowniczych przez okres określony przez obowiązujące przepisy. W przypadku braku takiego okresu ORTHOGET będzie przechowywać Twoje dane osobowe zgodnie ze swoimi zasadami przechowywania dokumentacji.
Jeśli nie zostanie Tobie zaproponowane stanowisko w ORTHOGET, będziemy przechowywać Twoje podanie o pracę i wszelkie dodatkowe dane osobowe uzyskane podczas procesu rekrutacji przez okres czasu po odrzuceniu podania, zgodnie z wymogami prawa. Jeśli taki okres nie zostanie określony, ORTHOGET będzie przechowywać Twoje dane osobowe zgodnie ze swoją polityką przechowywania danych.
4) dane przetwarzane w związku z relacją gospodarczą, jeśli jesteśmy partnerami biznesowymi.
Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji relacji biznesowych.

VII. Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?

 1. Dane osobowe, które posiadamy pochodzą przede wszystkim od Ciebie.
 2. Jeśli dane nie zostały przekazane przez Ciebie, mogą one pochodzić z następujących źródeł:
  1) od osób, które przekażą Twoje dane np. w korespondencji;
  2) ze źródeł publicznych, w szczególności z danych zamieszczonych na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym z ogólnodostępnych ewidencji, rejestrów i baz, w tym CEIDG, KRS, bazy REGON, etc.;
  3) Serwer strony internetowej nie będzie zbierał żadnych danych osobowych służących do personalnej identyfikacji użytkownika, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics 4 i Google Search Console, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czas, jaki użytkownik spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics 4 (zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). W ramach Google Analytics 4 i Google Search Console zbieramy dane demograficzne. W ramach ustawień plików cookies użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na zbieranie takich danych, czy nie.

VIII. Odbiorcy danych osobowych:

 1. ORTHOGET starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, dążąc do zapewnienia danym osobowym maksymalnej ochrony.
 2. Nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia naszej statutowej działalności. Dane są lub mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:
  1) upoważnionym współpracownikom Spółki,
  2) odbiorcom danych osobowych:
  a) podmiotom współpracującym ze Spółką (podmiotom leczniczym, osobom wykonującym zawody medyczne, podmiotom zaangażowanym w prowadzenie badań klinicznych z wykorzystaniem produktów spółki) – przy czym udostępnienie Twoich danych osobowych każdorazowo odbywa się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody;
  b) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi pocztowe i kurierskie;
  c) bankom (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych);
  d) podmiotom, wobec których Spółka jest zobowiązana przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  e) radcom prawnym i adwokatom wykonującym na rzecz Spółki usługi pomocy prawnej.
 3. podmiotom przetwarzającym (na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych):
  a) podmiotom, które mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług hostingu, dostarczania poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, obsługujących wykorzystywane przez Administratora bazy danych i systemy informatyczne,
  b) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi księgowe,
  c) Google – z uwagi na korzystanie z narzędzi Google na Stronie.

IX. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

 1. Osoba, której dane dotyczą̨ może skorzystać z następujących praw:
  1) prawo do uzyskania informacji przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
  2) prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  3) prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
  4) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane, jeżeli nie ma już innej podstawy do przetwarzania przez Administratora tych danych, jeżeli zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, a Administrator nie posiada podstaw do przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec sprzeciwu, jeżeli sprzeciw zgłosi osoba, której dane przetwarzane są dla celów marketingowych, jeżeli dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem;
  5) prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych). Żądanie takie przysługuje np. Jeśli osoba, której dane są przetwarzane kwestionuje prawidłowość przetwarzania tych danych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba której dane są przetwarzane sprzeciwi się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia przetwarzania tych danych, jeżeli Administrator nie potrzebuje już danych osobowych danej osoby do realizacji swoich celów, ale są one potrzebnie osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony praw, jeżeli został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych osoby ze względu na jej szczególną sytuację, stosuje się ograniczenie przetwarzania danych osobowych do czasu ustalenia, czy cele Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
  6) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje uprawnionemu dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
  7) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. W praktyce każda osoba może wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych na zasadach określonych w niniejszym dokumencie;
  8) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
  9) prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
  10) prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza stosowne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia dotyczącego danych osobowych.

X. Zmiana polityki prywatności

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby może zostać zaktualizowana. Aktualna polityka prywatności 1.0 z dnia 2024-02-26
 2. Nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany Twoich danych osobowych.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Korzystając ze Strony, jak również współpracując lub komunikując się ze Spółką w jakiejkolwiek sprawie masz obowiązek przestrzegać prawa oraz dobrych obyczajów, jak również szanować dane osobowe, prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.
 2. Zakres działalności Spółki może się zmieniać i rozwijać, a wraz z tym rozwojem będzie się zmieniać także Polityka Prywatności. O zakresie i treści tych zmian będziemy informować na Stronie oraz wykonywać w odpowiednim zakresie obowiązek informacyjny.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez ORTHOGET

ORTHOGET przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r (RODO):

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest ORTHOGET z siedzibą We Wrocławiu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wrocław – Fabryczna pod numerem KRS: 0000681678 posiadająca numery: NIP: 8992820229, REGON: 367497677 (zwana dalej również „Administratorem” lub „Spółką”) oraz firmy będące właścicielami takich serwisów społecznościowych jak: Facebook, Linkedin, Twitter, Google.
 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem: biuro@orthoget.com lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.
 3. Na stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki mediów społecznościowych z sieci Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube w ramach art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (jako podstawowym celu reklamowo-promocyjnym administratora), aby umożliwić użytkownikowi udostępnianie treści oraz dostęp do kanałów prowadzonych przez Administratora.
 4. W związku z prowadzeniem przez Administratora komunikacji na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn – Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe, które są mu przekazywane za pomocą tych portali, w szczególności w związku z uzyskaniem przez Ciebie statusu zalogowanego użytkownika lub kliknięciem ikonki „Lubię to”, „Obserwuj” lub innej podobnej, a także opublikowaniem komentarza. W przypadku fanpage na portalu społecznościowym – firma prowadząca portal społecznościowy gromadzi oraz przetwarza dane.
 5. Z polityką prywatności poszczególnych portali społecznościowych możesz zapoznać się tutaj:
 6. W przypadku, gdy nie zalogujesz się na koncie społecznościowym, Administrator nie otrzyma żadnej informacji o Twojej wizycie na fanpage’u lub korzystaniu z niego. Sytuacja ta dotyczy także użytkowników odwiedzających fanpage, w celu uzyskania dalszych informacji.
 7. W przypadku polubienia lub obserwowania fanpage’a Spółki, Facebook/Linkedin/Twitter doda twój profil do listy wszystkich fanów i udostępnia go nam. Administrator widzi tylko te Twoje informacje, które zostały przez Ciebie upublicznione (informacje publiczne).
 8. To użytkownik decyduje o ustawieniach swojego profilu na Facebooku/Linkedin/Twitter. Każdy ma możliwość ustawienia aktywnego ukrywania swoich polubień lub zaprzestania obserwowania fanpage’a. Po ich zaznaczeniu, Twój profil nie będzie już widniał na liście fanów naszego fanpage’a.
 9. Facebook dostarcza Administratorowi statystyki, które dotyczą fanów fanpage’a. Są to anonimowe dane demograficzne, w szczególności takie jak miejsce zamieszkania, wiek, płeć. Administrator korzysta z tych statystyk celem dopasowania odpowiednich treści w postach lub wybrania reklam dla odpowiednich grup. Każdy ma możliwość wyłączenia profilowania w ustawieniach Facebooku/Linkedin/Twitter.
 10. Twoje dane uzyskane za pośrednictwem Facebooku/Linkedin/Twitter przetwarzamy w celu:
  1) utrzymywania, wyświetlania i/lub prowadzenia portali społecznościowych, w tym fanpage’ów oraz komunikowania się przez te strony. W tym celu wykorzystujemy dane identyfikujące takie jak numer IP, numery urządzenia oraz inne dane. Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie Twojej zgody lub właściwych przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego. Te przepisy określają, czy oraz kiedy przetwarzanie danych wymaga Twojej zgody, a także opisują sposoby jej pozyskiwania i odwoływania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2) zarządzania danymi zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu wskazanym przez prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3) do celów statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4) do celów marketingu produktów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
 11. Dane osobowe Administrator może przekazywać do podmiotów lub organów zewnętrznych:
  1) które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  2) którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. wykonania usługi lub zleconej czynności;
  3) którym dane mogą być też przekazane na podstawie Twojej zgody lub upoważnienia.
 12. Okres przetwarzania Twoich danych zależny jest od celu, w jakim zostały zebrane oraz w jakim są przetwarzane, a także wewnętrznych zasad przyjętych przez Administratora oraz przepisów prawa. Co do zasady jednak Twoje dane będą przetwarzane przez okres świadczenia danej usługi elektronicznej, która związana jest z prowadzeniem strony lub fanpage lub okres, na który udzielono zgody, a następnie przez okres archiwizacyjny nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń. Okres archiwizacyjny wynosi 6 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres.
 13. Podanie danych nie jest obowiązkowe.